Hier ziet u hoe de pagina er ongeveer uit komt te zien als u die afdrukt.
Plaatjes en enkele andere elementen worden niet weergegeven.
Dit gedeelte (met rode achtergrond) wordt niet geprint.
De uiteindelijke afdruk kan een andere regellengte hebben.


normale weergave

print deze pagina


Een eye-opener: hoe Messiasbelijdende Joden de Bijbelse feesten vieren


Op woensdag 23 november 2016 organiseert het Centrum voor Israëlstudies een conferentie over het thema ‘Messiaanse stemmen over de Joodse feesten: uitdaging voor de kerk... en Israël’. Dr. Richard Harvey komt ervoor naar Nederland. Hij is een sleutelfiguur in de Messiaanse beweging wereldwijd en is een boeiend spreker.

Verdieping van de beleving van de Bijbelse feesten?

Het thema van de Joodse feesten brengt ons midden in het gesprek van de kerk met Israël en de vragen die sommigen in Israël aan de kerk stellen. In de kerk wordt weliswaar een aantal Bijbelse feesten gevierd, maar toch steeds anders dan Israël dat doet. Waarin zit dat verschil? En waarom worden in de kerk niet meer alle feesten uit de Bijbel gevierd, zoals bijvoorbeeld ook het Loofhuttenfeest en – heet hangijzer – de sabbat?


Messiasbelijdende Joden weten zich verbonden met het lichaam van Christus. Velen van hen vieren de feesten mee met de kerk. Zij gaan op zondag naar de gemeente om samen met gelovigen uit de heidenen de eenheid van het lichaam van Christus te beleven. Anderen kiezen er juist voor om zich wel aan de sabbat te houden, in ver­bondenheid met heel Israël, en om de Bijbelse feesten te vieren in nauwe aansluiting bij de Joodse traditie. Welke keuze zij ook maken, vaak voelen Messiasbelijdende Joden zich in een eenzame positie tussen kerk en synagoge.


In de conferentie willen we in de eerste plaats luisteren naar de manier waarop Messiaanse Joden in de loop van de geschiedenis hiermee zijn omgegaan. Daarover zal dr. Harvey ’s middags een lezing geven (zijn lezingen zijn in het Engels). ’s Avonds komt dan de vraag aan de orde wat het voor de kerk betekent, dat Messiaanse Joden ook vandaag nog de Joodse feesten kunnen vieren. Kan dit brengen tot een verdieping van de beleving van de Bijbelse feesten in de kerk?

Actuele vragen besproken in workshops

In drie workshoprondes zal er gelegenheid zijn om hierover in kleinere kring van gedachten te wisselen met mensen die geheel uiteenlopende standpunten innemen. Enkele vragen waar workshops over zijn georganiseerd: Moeten/mogen christenen de sjabbat c.q. de Joodse feesten vieren? Wat is te leren van de Messiaans-Joodse huisgodsdienst? Zijn de christelijke feesten Joodse of universele feesten? En: Hoe denken Messiaans-Joodse theologen zelf eigenlijk over het vieren van de Joodse feesten door niet-Joodse christenen? Ook zal er aandacht zijn voor kunst, muziek en expressie.

Aan deze workshops wordt medewerking verleend door o.a. Joop Akker (bestuur Hadderech, Nederlandse Vereniging voor Jeshua ha-Mashiach belijdende Joden), prof. dr. Bernhard Reitsma, prof. dr. Pieter Siebesma, Asaf Pelled (Jews for Jesus), Jacob Keegstra (Nederlands directeur van de Internationale Christelijke Ambassade te Jeruzalem), Richard Eek en ds. Sjaak Maliepaard.


Plaats en opgave

De conferentie vindt plaats aan de Christelijke Hogeschool te Ede, van 14.00 – 22.00 uur. Kosten voor het totale programma inclusief diner: € 27,50. Deelname aan alleen het middag- of avondprogramma: € 9,50. Deelname aan één programmaonderdeel plus diner: € 19,50.

dr. Michael Mulder
Verbonden jrg. 60 nr. 4 (nov. 2016)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x