Vrede over Israël, jrg. 58 no. 3

Van de redactie


In het derde nummer van jaargang 58 staat het land centraal. Centraal staat daarbij de vraag of de belofte van God aan Israël dat het mag wonen in het land Kanaän ook nu nog geldt. Is deze belofte, na de komst van Christus, nog wel geldig? Legt het Nieuwe Testament niet sterker de nadruk op het beërven van de aarde? Vormen land en aarde een tegenstelling? Actueel is deze vraag in relatie tot Israël en de Palestijnen. In de discussies over dit onderwerp gaat het dikwijls heet toe. In de drie volgende artikelen wordt de vraag naar het land hetzij indirect, hetzij direct aan de orde gesteld.


In de Schriftstudie van ds. Rob van der Toorn op indirecte wijze. Zijn studie, De negende dag van de maand AV, gaat uit van Klaagliederen, het boek dat op deze gedenkdag gelezen wordt. Israël gedenkt dan de verwoesting van de tempel. Verwerpt God zijn volk geheel en al? Maar als dat niet zo is, waar mag het dan wonen? De vraag naar trouw van God aan zijn volk klinkt op.


In het tweede artikel, Woorden over het land, stelt ds. Aart Brons de vraag naar het land direct aan de orde. Hij laat vanuit het boek Deuteronomium de Bijbel aan het woord over de landbelofte. Indringend wordt aan de orde gesteld wie de eigenaar van het land is. En als het land je erfdeel is geworden, hoe ga je het dan bewonen? Een geweldig spanningsveld tekent zich af.


In het derde artikel, Israël, laat ds. J. de Vreugd de actualiteit van de landbelofte zien. In het kader van de studieopdracht ‘wat is Israël’, die door de synode van de Christelijke Gereformeerde kerken aan ons deputaatschap is gegeven, sprak hij op een bezinningsdag over dit onderwerp. Ds. J. de Vreugd brengt in zijn artikel zijn persoonlijke visie over Israël, als die van Christenen voor Israël, onder woorden. Hij benadrukt de blijvende geldigheid van de landbelofte.


Ds. Hans Ruiter schreef een in memoriam bij het overlijden van ds. Rudolf Boon. Deze predikant van de Nederlands Hervormde kerk heeft zich als predikant altijd sterk ingezet voor de ontmoeting met Israël.


Bij Berichten treft aan:

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 58 nr. 3 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel