Vrede over Israël, jrg. 56 no. 5
Van de redactie


Voor u ligt alweer het laatste nummer van jaargang 56. De inhoud van de artikelen is gevarieerd, maar ze bevatten in hoofdzaak de uitleg van Bijbelteksten. Uiteraard staat de positieve relatie tot het volk Israël weer centraal.


Ds. Kees Droger behandelt in de Schriftstudie Betraand zaaien Psalm 126. Hij tracht op het spoor te komen op welke historische gebeurtenis het wenen betrekking heeft.


Drs. Hans van der Velde schrijft een vervolg op zijn artikel Anti­semitisme in nummer 2 van deze jaargang. Hij stelt in zijn artikel Antisemitisme in het Nieuwe Testament? de vraag aan de orde of de schrijvers van het Nieuwe Testament zich ook schuldig hebben gemaakt aan antisemitisme. Hij wijst daarbij op een aantal teksten die zich kritisch zouden uitspreken over het Joodse volk.


Drs. Robert Jansen geeft een verslag van de jubileumdag die was georganiseerd vanwege het 10-jarig bestaan van het Centrum voor Israëlstudies (CIS). Het verslag kreeg de tot lezen uitnodigende titel ai-ai-ai mee. Op deze dag sprak professor rabbijn Moshe Silberschein van het Schechterinstituut in Jeruzalem over de betekenis van de Sabbat.


Dr. Michael Mulder schreef een hoofdstuk in een boek over Ongemakkelijke teksten van Paulus. Het hoofdstuk Aparte zegen voor Israël zond hij me ter publicatie in ons blad toe. Hij stelt de vraag aan de orde wie in Galaten 6:16 met ‘het Israël van God’ bedoeld wordt. Het sluit mooi aan op het artikel van ds. Aart Brons in het vorige nummer.


Drs. Kees van den Boogert schrijft in Onze Vader (2) een vervolg op de Schriftstudie in nummer 3 van deze jaargang. Daar werd ingegaan op de aanspraak ‘Onze Vader’, terwijl nu de eerst drie beden worden besproken.


Dhr. H. van Braak, Penningmeester van deputaten Kerk en Israël, komt aan het slot nog aan het woord. Hij wijst op de u toegezonden acceptgiro met het verzoek een bijdrage voor het blad over te maken.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 56 nr. 5 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel