Vrede over Israël, jrg. 53 no. 3
Van de redactie


Het derde nummer van jaargang 53 ligt voor u. In deze jaargang vragen we aan­dacht voor de levenscyclus binnen het Jodendom. Elke levenscyclus kent zijn over­gangs­riten. In de loop van het jaar zullen de besnijdenis, de volwassen­wording, het huwelijk en het levenseinde aan de orde komen. In dit nummer wordt de huwelijksceremonie binnen de Joodse traditie uiteengezet.


Drs. A.J. van der Toorn, een nieuw lid binnen deputaten Kerk en Israël, stelt in de Schriftstudie Romeinen 15 aan de orde. Evenals in de bekende hoofdstukken 9 tot 11 van deze brief, stelt de apostel Paulus ook hier de relatie tussen Israël en de volken aan de orde. Samen mogen we tot de lofprijzing van Gods naam komen. Dat kan alleen als we vertrouwd raken met de Schriften van Israël die getuigen het komen van de Messias. De Schriftstudie kreeg daarom als titel mee: Bijbellezen als Gods volk.


Ds. M.W. Vrijhof schrijft het derde artikel in de reeks de levenscyclus. Het Joden­dom is rijk aan symbolen. Die ontbreken ook niet aan de ceremonie van de huwe­lijks­sluiting. Reeds de titel van zijn bedrage, Onder de Choepa, het baldakijn waaronder de voltrekking plaatsvindt, maakt dit duidelijk. Hij schetst voor ons de feestelijke voltrekking van het huwelijk, maar laat ook de voorwaarden zien waarop een huwelijk ontbonden kan worden, volgens de wet van Mozes.


Drs. C.C. den Hertog neemt ons mee naar de tijd van de Duitse overheersing. Hoe heeft de kerk in Duitsland gereageerd op het bewind van Hitler? Hij beschrijft dat een groot deel van de Duitse theologen uit die tijd een bijdrage geleverd heeft aan het motief voor het ombrengen van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Zij ontkenden het Jood zijn van Jezus en beweerden dat Hij de zogenaamde wettische Joodse religie heeft bestreden. Zijn bijdrage heet: Duitse theologen ten tijde van het Derde Rijk.


Drs. F.W. van der Rhee schrijft in zijn artikel over het Israëlwerk van de Gerefor­meerde Gemeenten. De laatste jaren hebben we als deputaat­schap de contacten met Israëlorganen van de kleine reformatorische kerken geïntensiveerd. Tijdens het jaar­lijkse bezinningsweekend van ons deputaatschap hebben we in januari gespro­ken met een delegatie van de Gereformeerde Gemeenten. In ‘Opdat zij barm­hartig­heid verkrijgen’ geeft hij van deze ontmoeting een impressie.


Drs. C.J. van den Boogert bespreekt het boek Hoe groot mag Israël worden? van de buitenland-correspondent Alfred Muller. Hij geeft in zijn boek een schets van de spanning die er bestaat tussen de landbelofte en de politieke realiteit.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 53 nr. 3 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel