Van de Voorzitter


Terecht maakte onze nauwkeurige eindredacteur onlangs de opmerking dat ik al lange tijd niets van me had laten lezen in ons blad. Dat was voor het grootste deel weliswaar het gevolg van persoonlijke omstandigheden die me wat belemmerden om ‘naar buiten te treden’, maar hij had wel gelijk...

Graag wil ik, ook een beetje als inhaalslag, een drietal punten aanstippen.

Samenstelling deputaatschap

Allereerst de personele bezetting van ons deputaatschap. Daarin hebben zich de laatste jaren nogal wat wijzigingen voorgedaan.


Omdat hij de toegestane zittingsduur al wat eerder had bereikt moesten wij aan de generale synode van 2007 melden dat ds. H.D. Rietveld niet voor een herbenoeming in aanmerking kon komen. Ongeveer 15 jaar heeft hij ons deputaatschap gediend als 2e secretaris. De voornaamste taak daarvan was het notuleren van de vergade­ringen. Dat heeft hij op een voortreffelijke manier gedaan! Meestal waren er geen correcties op zijn werk nodig. Daarnaast heeft hij ons mogen dienen met zijn helder inzicht en grote kennis van zaken. In besloten kring hebben we hem daarvoor bedankt en graag herhaal ik dat openlijk op deze plek. Gelukkig mogen we nog wat van zijn capaciteiten profiteren nu hij, namens ons deputaatschap afgevaardigd in het ICI (Interkerkelijk Contact Israël), daar de hem vertrouwde secretarispen hanteert.

Als zijn opvolger mochten we ds. F.W. van der Rhee ontvangen. En in de nog betrekkelijk korte tijd van zijn bezig zijn onder ons hebben we hem leren kennen als iemand met de gave om zich snel en grondig te kunnen inwerken en ook goed te kunnen notuleren.


In de P.S. (Particuliere Synode) van het Noorden had ds. A. Brons de maximale zittingstijd bereikt. Op de 157e vergadering (28 april 1992) werd hij verwelkomd, 73 vergaderingen daarna en 698 bladzijden notulen verder was hij voor het laatst aanwezig. Zeer kundig was hij als het ging om kennis van de (Hebreeuwse) grondtekst en kundig in het lezen en verstaan van het Ivriet. Ontzaglijk veel foto’s en dia’s hebben we aan hem te danken; daarvan profiteert nog altijd ons blad, waarvan hij (gelukkig) nog altijd in de redactie zit. Hij heeft ons als deputaten gediend met de onder ons bekend geworden ‘blauwe map’: een bundeling van diverse bezinningsrapportages en van belangrijke artikelen - voor elke beginnend deputaat een onmisbare documentatie! Maar vooral is het aan zijn kunde en arbeid te danken dat we de beschikking hebben over een ook buiten onze kring bijzonder gewaardeerde en goed bezochte website.

Zijn plaats is in 2008 (het jaar van zijn 25-jarig ambtsjubileum) overgenomen door ds. A.J. van der Toorn; hij kan nu zijn studie van het O.T. ook in onze kring dienstbaar maken.


De P.S. van het Oosten moest voorzien in de vacature J. Groenleer, die terugkeerde naar het Westen toen hij predikant in Leiden werd. We zouden daarmee onze 2e voorzitter zijn kwijtgeraakt, ware het niet dat...

In zijn plaats werd ds C. de Jong benoemd.

Er bestond in de P.S. van het Westen een vacature door het vertrek van ds C.C. den Hertog. Deze P.S. ging graag op onze suggestie in om ds. Groenleer te benoemen; hij had al eerder vanuit het Westen zitting gehad. Zo is de ervaring binnen onze kring gebleven.


Hoewel... node zullen wij onze br. C. van der Spek missen die in 1999 binnen onze kring kwam. Naast de beide penningmeesters was hij de enige niet-theoloog onder ons. Maar intussen wel een ‘weledelgeleerde heer’: drs., ing. Bijna zou je kunnen zeggen dat hij zijn wortels in Israël heeft, omdat hij een van de eerste managers was in Nes Ammim. We mochten van zijn zakelijk inzicht en economische deskun­dig­heid profijt hebben bij allerlei praktische zaken, terwijl hij ons ook vertegen­woordigde in de werkgroep Messiasbelijdende Joden van het CIS (Centrum voor Israëlstudies).

Om gezondheidsredenen moest hij snoeien in zijn vele werkzaamheden. Al moet de P.S. daar nog in bewilligen, hebben we toch maar de vrijmoedigheid genomen afscheid van hem te nemen, wetend dat zijn secundus bereid is hem op te volgen. Bij dat afscheid hebben we br. v.d. Spek bedankt voor zijn betrokkenheid en inbreng en hem - samen met zijn vrouw - gezegende en gezonde jaren toegewenst.


Vanuit de P.S. van het Zuiden waren er de laatste jaren geen wijzigingen. Die is onder ons present in de predikanten C.J. Droger en W.P. de Groot.

Actualiteit in Israël

De gebeurtenissen in de Gaza-strook en de onlangs gehouden verkiezingen in Israël zijn ons natuurlijk ook niet ontgaan. Het is moeilijk voor ons om als ‘outsider’ daar een afgewogen oordeel over te geven, nog afgedacht van de vraag of men in Israël met betrekking tot deze zaken op onze mening zit te wachten. Het is voor ons ook niet zo eenvoudig om in dit blad allerlei actuele zaken door te geven: omdat er meestal minstens vier weken tijd zit tussen het signaleren van bepaalde zaken of het schrijven daarover én het verschijnen van dit blad, kan er zomaar weer een wijziging optreden. Vandaar onze terughoudendheid aangaande militaire of politieke zaken. Dat neemt niet weg dat, juist met het oog op deze actualiteit, ons gebed om ‘vrede over Israël’ niet mag verslappen.

Visiedocument

Als derde en laatste punt wil ik graag melding maken van het feit dat we binnen ons deputaatschap hard werken aan een ‘visiedocument’. Er is een tiental ‘stellingen’ geformuleerd die elk voorzien worden van een toelichting. Het is ons voornemen het resultaat daarvan in de loop van dit jaar aan de kerken toe te zenden. We hopen dat daarmee onze visie en doelstelling helder worden en mee mogen werken aan verdiepte betrokkenheid bij de altijd boeiende relatie Kerk en Israël.

ds. Hedde Biesma
Vrede over Israël jrg. 53 nr. 2 (apr. 2009)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel