Berichten vanuit het CIS


Afgelopen voorjaar was het drie jaar geleden dat het Centrum voor Israëlstudies werd opgericht. In de laatstgehouden bestuursvergadering hebben we teruggeblikt over het traject dat we met elkaar als participanten (Deputaatschap Kerk en Israël van Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Zendingsbond en Christelijke Hogeschool Ede) hebben afgelegd.

Dankbaarheid overheerste over wat gedaan mocht worden in de diverse geledingen. Uiteraard waren er aanloop­problemen en vroeg het enige tijd om als verschillende bloedgroepen elkaar beter te leren kennen en te wennen aan elkaars ‘cultuur’.

Ook de organisatie ontkwam niet aan enige kinderziekten. Niettemin is er alle reden om de God van Israël te danken voor de mogelijkheden die Hij schonk en voor de deuren die werden geopend.


De Israëlconsulent, drs. C.J. Rodenburg, heeft met zijn gezin inmiddels een thuisbasis in Jeruzalem gevonden. Met regelmaat vernemen we van zijn ervaringen. Intussen is hij al tijdens werkbezoeken in Nederland te gast geweest in diverse kerken en gemeenten. De symposia en studiedagen die werden georganiseerd, genoten een goede belangstelling.


Vooral de verschijning van de eerste CIS-publicatie, Israël, volk, land en staat. Terugblik en perspectief werd ervaren als een hoogtepunt. In de pers is positief gereageerd op deze studie, die de bezinning en de discussie in de kerken wilde bevorderen.


De werkgroepen zijn volop bezig met het realiseren van hun doelstellingen. Een van de vruchten daarvan was de cursus over Romeinen 11 die op verschillende plaatsen in het land was aangeboden. Ter voorbereiding op de Israëlzondag van dit jaar is een preekschets verzonden naar alle predikanten, met daarbij de mogelijkheid in kleine kring erover door te spreken. Centrale vraag daarbij: Hoe lezen we het Oude Testament met het oog op Gods weg met Israël?

Al met al leidde de evaluatie binnen het bestuur ertoe dat met overtuiging en verwachting is uitgesproken dat men met elkaar de ingeslagen weg wil vervolgen.


Met erkentelijkheid vermeld ik hier het feit dat ook de laatstgehouden synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken zich met waardering over de activiteiten van het CIS heeft uitgesproken.


Langzaam maar zeker is het CIS op de kaart komen te staan. Steeds meer geïnteresseerden weten de weg naar Ede te vinden en er zijn goede contacten met andere instanties die zich bezig houden met Israël, zoals bijvoorbeeld met de Protestantse Raad voor Kerk en Israël.

Het ingezette overleg met de verschillende Israël-organen binnen de gereformeerde gezindte zal binnenkort worden voortgezet.


Intussen is de werkgroep Theologische Bezinning druk bezig met het voorbereiden van een tweede publicatie, die zal gaan over de plaats van Israël in het boek Handelingen. Een boeiend thema, vooral ook omdat het ons regelrecht werpt op de Schrift zelf. Hopelijk zullen de vruchten van dit studie­traject na de verschijning ten goede komen aan predikanten en gemeenteleden.

In het najaar verschijnt DV in de CIS-reeks een boekje van de hand van ds. C. den Boer. Hij was jarenlang betrokken bij het Bezinningscomité en ook heeft hij enige tijd als bestuurslid het CIS gediend met zijn ervaring en inzichten. Het boekje gaat over de joodse en christelijke paasdatum, zowel in historisch als bijbels perspectief. U hoort er meer over.


Als laatste vermeld ik in deze berichten de twee Israëlreizen die voor het komende jaar op stapel staan. Voor predikanten wordt er in het voorjaar een seminar georganiseerd, terwijl in het najaar een reis voor theologische studenten op academisch en HBO-niveau gepland staat.


Het ligt in de bedoeling dat ik u ook in volgende nummers van Vrede over Israël van tijd tot tijd zal bijpraten over de ontwikkelingen binnen het CIS. Hopelijk dragen deze berichten bij aan uw betrokkenheid bij de zaak waarvoor het CIS in het leven is geroepen. Juist vandaag is het - temidden van alle verwarring en spanning rond Israël -, nodig dat we als christenen meer en meer zicht krijgen op Gods heilsplan met zijn uitverkoren volk. Ons gebed mag elke dag zijn: Vrede over Israël!

drs. Theo van Campen
Vrede over Israël jrg. 49 nr. 4 (sep. 2005)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel