Van de Voorzitter

Israëlwerker


Wie in de afgelopen zomertijd de kerkelijke berichtgeving via De Wekker heeft kunnen volgen, weet het al. En wie het kerkelijke werk m.b.t. Israël een warm hart toedraagt, heeft zich daarover verheugd. Het Wekker-nr van 18 juli maakte melding van de benoeming van een ‘Israëlconsulent’. Graag geef ik daar wat meer informatie over.

Voorgeschiedenis

Medio 2000 kwam er een einde aan het werk van drs C.J. van den Boogert als Israëlpredikant namens onze kerken. Om een opvolger voor hem te vinden is daarna tot twee keer toe een brief uitgegaan naar alle predikanten van onze kerken met het verzoek om - positief - te reageren of om ons te attenderen op een mogelijke kandidaat. Dit had, helaas, niet het gewenste resultaat.

Intussen waren we als deputaten in contact gekomen met de Geref. Zendingsbond in de Ned. Hervormde Kerk (GZB) en met de Chr. Hogeschool te Ede (CHE). Onze Generale Synode 2001 gaf toestemming tot het voorgenomen samenwerkingsverband, dat nu bekend staat als het C.I.S., het Centrum voor Israëlstudies.

Omdat zowel bij de GZB als bij de CHE hetzelfde verlangen bestond als bij ons - een werker in Israël - zijn in dat opzicht de activiteiten gebundeld. In diverse kerkelijke bladen verscheen een advertentie waarin gevraagd werd om sollicitanten naar de ‘post Jeruzalem’. Een werkgroep van het C.I.S. was inmiddels ingesteld om, zo mogelijk, een en ander te realiseren.

Uit een handvol reacties werd een drietal mensen uitgenodigd voor een nader gesprek.

Benoeming

In de laatste week van juni kon - eenstemmig - de benoeming plaatsvinden van drs Cornelis Johannes Rodenburg uit Utrecht. Hij is geboren op 2 nov. 1967 en getrouwd met Esther Veerbeek. Samen hebben ze 3 kinderen: Rafaël (4), Miriam (2) en Susan (1/2). Een recente vakantiefoto van heel het gezin ziet u hierbij.

Br Rodenburg heeft zich, na een korte studie tropische cultuurtechniek in Wageningen, gewijd aan de studie theologie in Utrecht. Een bijvak van zijn voltooide doctoraalstudie was Judaica. Ook zijn kerkelijke opleiding heeft hij afgerond.

In diverse kerkelijke activiteiten is hij bezig geweest in o.a. pastoraal werk en catechese. Sinds juni 2000 vervult hij, samen met zijn vrouw, een baan als evangelist in Utrecht.

Tijdens zijn studie is hij bijzonder geboeid geraakt door allerlei vragen rondom ‘kerk en Israël’ en er groeide bij hem een sterk verlangen ooit eens in Israël te kunnen werken. Verschillende keren is hij daar geweest - onder andere, samen met zijn vrouw, een jaar lang om zich te verdiepen in de relatie Jodendom-Christendom. In die tijd zijn allerlei contacten gelegd en diverse cursussen gevolgd; ook is een begin gemaakt met taalstudie.

Voorlopig kan deze informatie voldoende zijn; we hopen in het volgend nummer van Vrede over Israël een weergave te kunnen geven van een gesprek met hem.

De taak

Zijn taak is veelzijdig: het bevorderen van de joods-christelijke ontmoeting in Israël.

Daarbij zal gebruik gemaakt worden van de bestaande ontmoetings- en gespreksmogelijkheden. Er zijn in de afgelopen 15 jaar door ‘onze’ Israëlwerkers contacten gelegd waarmee verder gewerkt kan worden. De opdracht die wij als deputaten gaven aan onze Israëlwerker - het werken in de dienst van de verzoening, het meewerken aan de Nederlandstalige kerkdiensten in Jeruzalem, de pastorale zorg aan vrijwilligers - geldt ook hem. Ook kan hij van betekenis zijn bij het voorbereiden en begeleiden van studiereizen. Vanuit de CHE komt daarbij de begeleiding van en supervisie over studenten uit Ede die in Israël stage gaan lopen.

Er is in de afgelopen tijd een nieuwe situatie ontstaan: al jaren kent de Ned. Hervormde Kerk geen ‘luisterpost’ in Jeruzalem meer, en het ‘vliegende-keep-model’ (het heen en weer gaan tussen Nederland en Israël) is door veranderingen binnen de S.o.W-kerken ook tot praktisch niets teruggebracht.

Nieuw is de mogelijkheid die vanuit Ede geboden wordt. Vandaar dat ook voor een andere ‘werknaam’ gekozen is: die van ‘Israëlconsulent’ - raadgever naar Israël én naar de kerken toe.

De uitzending

De uitzending wordt op dit moment voorafgegaan door een intensieve voorbereiding: gerichte studieopdrachten vanuit het bestuur van het C.I.S. over de relatie kerk-Israël, intensieve taalstudie onder leiding van een in Ede studerende Messiasbelijdende jood, de noodzakelijke inbreng vanuit het Hendrik Kraemer-instituut, het leggen van diverse contacten die de ingang in Israël kunnen bevorderen. Het is prachtig dat daarbij ook gebruik gemaakt kan worden van de kennis van onze tweede deputaten-adviseur, drs Van den Boogert.

Met het oog op zijn komende taak zal br Rodenburg binnenkort door de synode van de N.H.K. beroepen worden tot ‘predikant voor buitengewone werkzaamheden’.

Voor de bevestiging, die naar alle waarschijnlijkheid zal plaatsvinden op D.V. 5 oct. (de ‘Israëlzondag’!), zijn de voorbereidingen in volle gang. Er zullen vanuit en met onze deputaten nog nadere regelingen worden getroffen die leiden tot een nauwere verbondenheid met onze kerken.

Dank / gebed

We zijn uitermate dankbaar voor het goede functioneren van de samenwerking binnen het C.I.S. Daarin hebben we elkaar herkend als staande op dezelfde basis en werkend aan hetzelfde doel: de verbondenheid van kerk en Israël in de éne Messias, Jezus.

Het heeft ons, binnen de ‘werkgroep-Jeruzalem’, verwonderd én blij gemaakt dat we gezamenlijk deze benoeming hebben kunnen doen. En met goede verwachtingen zien we ernaar uit dat het werk vóór en ín Israël binnenkort vanuit deze achtergrond weer aangevat kan worden. Dank aan onze goede God daarvoor.


Daarnaast wil ik graag enkele concrete punten voor uw/jouw voorbede doorgeven :

ds. Hedde Biesma
Vrede over Israël jrg. 47 nr. 4 (sep. 2003)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel
x