Een werkgroep ‘Kerk en Israël’


Enkele jaren geleden heeft u in VOI een artikel kunnen lezen over het opzetten van een werkgroep Kerk en Israël.

Aan de hand van praktijkervaringen in de Chr. Geref. Bethelkerk van Veenendaal, waar sinds 1988 een werkgroep functioneert, wil ik u graag wat nadere informatie geven over de uitgangspunten, het doel, de activiteiten en de structuur en werkwijze van onze werkgroep.

1. Uitgangspunten:

 1. Romeinen 9-11 is fundamenteel voor de verstaanswijze van Israël m.b.t. de verkiezing van Israël, de afwijzing van Israël en de status van de heiden-christen.
 2. God kent vele wegen tot de mens; er is echter maar één weg van de mens naar God.
 3. De heiden-christenen zijn onlosmakelijk met de wortel van Israël verbonden; de wortel Israëls draagt haar (Rom. 11:18).
 4. De kerk van Jezus Christus bestaat principieel uit joden-christenen en heiden-christenen; dit betekent dat:
  • de kerk nooit in de plaats van Israël mag staan
  • wie behoort bij de kerk deelt in het verbond van Abraham
 5. Het perspectief van de kerk omvat mede de verwachting omtrent het behoud van Israël.
  • kerkleer en toekomstverwachting zetten in bij Israël
  • zonder uitzicht op Israël verliest de kerk haar identiteit: Israël (zie o.m. Efeze 2)
 6. De erkenning van de wortel van de vaderen betekent de erkenning van de autoriteit van de Schriften van het Oude Verbond.

2. Doel:

Uitgaande van het gestelde in de ‘uitgangspunten’ wil de werkgroep een proces op gang brengen waarbij kerkenraad en gemeente zich (steeds meer) bewust worden van:


de bijbelse punten:

 1. De plaats van Israël in Gods heilshandelen
 2. Gods voortdurende trouw jegens Zijn verbondsvolk Israël
 3. De wortel Israëls die de kerk draagt
 4. Haar unieke verbondenheid met Israël
 5. De ‘kwetsbare’ positie van de Messiasbelijdende joden tussen Israël en de christenen uit de volken


de praktische punten:

 1. Het bestaansrecht van de staat Israël (de staat Israël is een onlosmakelijk onderdeel van de joodse identiteit)
 2. Het nog steeds voorkomen van anti-semitische en anti-judaïstische uitlatingen
 3. De noodzaak tot het uiten van liefdebetoon uit dankbaarheid voor wat wij van Israël hebben ontvangen (Rom. 15:27)
 4. De noodzaak dat het inzicht van de gemeente wordt verbreed en verdiept met betrekking tot de weg die God met Israël is gegaan en nog steeds gaat
 5. Het gevaar dat gesproken wordt over Israël in de verleden tijd en de consequentie daarvan dat Israël in de wijze van benadering op één lijn wordt gesteld met andere volken

3. Activiteiten:

Onze werkgroep heeft aansluiting gezocht bij de kernfuncties die fundamenteel zijn voor het gemeente-zijn.


Vieren:

In de eredienst moet de kerkelijke verbondenheid met Israël hoorbaar zijn. Dit kan geschieden door:


Leren:

Hierbij is te denken aan:


Dienen:

De bijdrage bestaat hier uit:


Delen/gemeenschapsvorming:

Hier komt e.e.a. tot uitdrukking in:

4. Struktuur en werkwijze:

Voor onze werkgroep zijn onderstaande regels opgesteld:

 1. De werkgroep bestaat uit tenminste zeven leden.
 2. Leden van de werkgroep worden aan de K.A.Z. (de ‘Kerkenraad Algemene Zaken’) voorgedragen ter benoeming.
 3. Taken, zittingsduur en aftredingrooster worden in onderling overleg bepaald.
 4. De werkgroep vergadert naar behoefte, minstens éénmaal per twee maanden (vijf keer per jaar).
 5. De werkgroep brengt jaarlijks, voor 1 juni, schriftelijk verslag uit aan de K.A.Z. en dient tevens een concept-activiteitenplan in.
 6. De werkgroep onderhoudt contact met de classicale correspondent van Deputaten Kerk en Israël.
 7. De werkgroep beoogt regelmatige samenwerking met de Pniël-kerk en andere kerkelijke Israëlwerkgroepen.
 8. De kerkenraad ondersteunt de werkgroep in financieel opzicht en voorziet haar van voldoende middelen om tot een goede taakuitvoering te komen.
 9. Daartoe wordt bij het jaarlijkse verslag een begroting én een afrekeningsstaat ingediend.
 10. De werkgroep voert de onder het beleidsplan genoemde taken uit op basis van een opdracht van de K.A.Z.
 11. In alle gevallen waarin deze structuur en werkwijze niet voorziet, wordt overleg gepleegd met de K.A.Z., die beslissingsbevoegd is.


Voor geïnteresseerden is een uitvoerige versie van de beleidsvisie, het beleidsplan en voorbeeld van een jaarlijks activiteitenverslag bij mij verkrijgbaar. Graag ben ik bereid ondersteuning te geven bij het opzetten van een plaatselijke werkgroep Kerk en Israël.


Peter Vree
Beilerstraat 5a
7933 TS Pesse
tel.: 0318-471964
e-mail: peter.vree@wxs.nl

dhr. Peter Vree
Vrede over Israël jrg. 44 nr. 3 (juni 2000)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel