Van de Voorzitter


In april 2009 schreef de toenmalige voorzitter, ds. H. Biesma, zijn ‘Van de voor­zitter’. Sindsdien is er onder dit kopje geen nieuws meer door­gegeven. Hoog tijd dus om de traditie weer op te pakken. Graag vraag ik uw aandacht voor m.n. drie aspecten.

Mutaties samenstelling deputaatschap

Met grote dankbaarheid mogen we terugzien op de intensieve inzet die ds. H. Biesma aan de dag heeft gelegd voor ons deputaatschap. 27 Jaar maakte hij er deel van uit, waarvan 25 jaar als voorzitter. In zoveel jaren raak je wel vertrouwd met wat er speelt in de relatie Kerk en Israël. Van de kennis en ervaring die hij in al die jaren heeft opgedaan en zijn jarenlange voorzitterskunst hebben we mogen genieten. We gunnen hem de rust en we wensen hem van harte Gods zegen toe.


Deputaten hebben gemeend mij te moeten aanwijzen als voorzitter, een taak die ik met enige schroom heb aanvaard.

De particuliere synode (p.s.) van het Oosten benoemde ds. M.W. Vrijhof als deputaat. In hem mochten we een oude bekende in ons deputaatschap begroeten die vanuit een vorige periode heel veel kennis en ervaring heeft opgedaan.

Afscheid moesten we ook nemen van ds. R. van de Kamp die had aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen wegens emeritaat en enkele andere kerkelijke taken. We denken met dankbaarheid terug aan zijn inzet en grote betrokkenheid. In zijn plaats werd door de p.s. van het Oosten ds. R. Jansen be­noemd.

Na 8 jaar heeft ook ds. J.G. Schenau afscheid genomen van ons deputaatschap. Als eerste secretaris heeft hij enorm veel werk verzet. Het was bij hem in goede handen. Naast het schrijfwerk liet hij ook van zich horen. In de vergaderingen had hij een zinvolle en opbouwende bijdrage waarin naast de ernst ook de nodige humor niet ontbrak. We zijn er dankbaar voor.

In zijn plaats benoemde de generale synode ds. F.W. van der Rhee die daarvoor al tweede secretaris was. Eerste en tweede secretaris kan niet een en dezelfde per­soon zijn. Daarom moest in zijn plaats ook weer worden voorzien. Ds. A.J. van der Toorn zat in ons deputaatschap namens de p.s. van het Noorden. Omdat hij een beroep naar Haarlem had aangenomen, zou zijn plaats in het deputaatschap komen te vervallen. Toch kon hij voor het deputaatschap behouden blijven omdat de gene­rale synode hem benoemde als opvolger van ds. Van der Rhee. We zijn daarover zeer verheugd en we hebben er alle vertrouwen in dat hij deze taak ook bekwaam en met vreugde zal verrichten. De p.s. van het Noorden benoemde in zijn plaats ds. D.J.K.G. Ruiter.

Visiedocument

In april 2009 schreef ds. Biesma dat het deputaatschap hard bezig was met het voor­bereiden van een visiedocument. Het lag in de bedoeling om dat document in de loop van dat jaar aan de kerken toe te zenden. Voortschrijdend inzicht, zoals dat heet, heeft ertoe geleid dat we het passend vonden dat eerst de generale synode de tekst daarvan zou zien. We zijn verheugd dat het concept inmiddels door de generale synode goed ontvangen is. De opmerkingen die zijn gemaakt, zullen worden ver­werkt. Daarna zal het document aan de kerken worden gezonden. We hopen dat nu in de loop van dít jaar te doen.

Het document bestaat uit tien stellingen waarin de visie van onze kerken m.b.t. de relatie Kerk en Israël onder woorden wordt gebracht. Elke stelling wordt telkens in ongeveer één A4tje toegelicht. Overwogen wordt om de stellingen ook op te nemen in een folder waarbij de toelichting in enkele eenvoudige zinnen wordt gegeven. Wie meer wil weten over hoe wij m.b.t. Israël bezig zijn, heeft dan in kort bestek een heel overzicht.

Het CIS en de Israëlconsulent

Een belangrijk aspect van ons werk is het samenwerkingsverband dat we hebben in het Centrum voor Israëlstudies (CIS) met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Gereformeerde Zendingsbond in de Protestantse Kerk in Nederland (GZB). Het CIS wil de Joods-christelijke ontmoeting bevorderen, zowel in Nederland als in Israël. Studie, bezinning en onderwijs zijn daarbij belangrijke noties. De ontmoeting zoals het CIS die nastreeft, wordt gekenmerkt door de kernwoorden luisteren, dienen en getuigen.

Met het oog op die ontmoeting is ds. Kees Jan Rodenburg indertijd als Israël­consulent uitgezonden naar Israël. Het gezin Rodenburg is inmiddels weer terug­gekeerd in Nederland. Ook als deputaatschap zijn we dankbaar voor het vele goede werk dat hij namens het CIS heeft mogen doen in Israël. Wie een reis naar Israël heeft gemaakt en daar ook kennis maakte met de wijze waarop hij contact onder­hield met personen en instanties in die samenleving, raakte diep onder de indruk. Momenteel loopt bij het CIS de procedure om in de ontstane vacature te voorzien. We hopen en bidden dat deze spoedig vervuld kan worden. Continuïteit is van groot belang om wat opgebouwd is voort te kunnen zetten.

Tenslotte

Ons deputaatschap is vertegenwoordigd in diverse instanties, zoals het Interkerke­lijk Contact Israël (ICI), Nes Ammim, en het Overlegorgaan van Joden en Christenen (OJEC). Bij al deze instanties komen verschil­lende aspecten van de relatie Kerk en Israël aan het licht die over het algemeen zeer complex is. Het is goed om daar ook bij betrokken te zijn om van en met elkaar te leren.


De huidige ontwikkelingen in de Arabische wereld en het Midden-Oosten zullen ongetwijfeld de aandacht vragen van regeringsleiders en politici. Als kerk hebben we er ook mee te maken om de eenvoudige reden dat de God van Israël, de God is van de geschiedenis. Wij geloven dat Hij in de geschiedenis op een unieke manier een wending heeft aangebracht door de komst en het werk van Messias Jezus. In dat licht bidden we ook om vrede over Israël.

ds. Jan Groenleer
Vrede over Israël jrg. 55 nr. 2 (apr. 2011)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel
x