Vrede over Israël, jrg. 55 no. 1
Van de redactie


Een nieuw jaar, een nieuwe jaargang. In nummer 1 van jaargang 55 is ‘verzoening’ het verbindende trefwoord tussen de artikelen.

Verzoening is een trefwoord in het christelijke geloof, maar de betekenis ervan wordt heel fundamenteel onder woorden gebracht in het Oude Testament. Het vormt zelfs het hart van de Thora, de vijf boeken van Mozes. In het middelste boek, Leviticus, worden de rituelen ervan beschreven, terwijl in het middelste hoofdstuk van dit boek aan Grote Verzoendag aandacht wordt besteed.

Verzoening heeft niet alleen betrekking op onze relatie met God, maar in even sterke mate op onze omgang met de naaste, zoals ons in de artikelen duidelijk wordt gemaakt.


Ds. Jan Groenleer verzorgt de Schriftstudie. Hij beschrijft in Het begin van Leviticus, een uitnodiging tot lezen het wonder van het mogen naderen tot God. Daarnaast laat hij zien hoe het boek Leviticus in het gesprek tussen synagoge en kerk een vruchtbare plek zou kunnen krijgen.


Drs. Kees Jan Rodenburg is vanuit het Centrum voor Israëlstudies (CIS) zeven jaar werkzaam geweest in Israël. Hij vertegenwoordigde in Israël ook de Christelijke Gereformeerde kerken. Op zondag 22 augustus j.l. nam hij in een kerkdienst afscheid. In het artikel In Israël ingelijfd, door Israël veranderd kijkt hij terug op deze periode. Het artikel is ook verschenen in het blad Alle Volken van de Gereformeerde Zendingsbond.


Diane Palm is als diaconaal consulent vanuit het CIS betrokken bij een project van voedselverstrekking aan scholen in Jeruzalem. In Israël, land van melk en honing? schetst ze de noodzaak van diaconale hulp in Israël. Daarnaast geeft de Bijbelse gronden voor deze hulp aan, en laat ze zien hoe daardoor ‘verzoening in het klein’ plaatsvindt.


Drs. Kees van den Boogert bezocht het symposium Joodse volgelingen van Jezus; Brug tussen synagoge en kerk? Dat op 8 november j.l. door het Centrum voor Israëlstudies werd georganiseerd. Uit het verslag wordt duidelijk hoe noodzakelijk de ‘dienst der verzoening’ is in het gesprek tussen kerk en synagoge en welke rol Messiaanse Joden daarin zouden kunnen spelen.


Drs. Kees van den Boogert bespreekt ook de roman Alleen van rabbijn Lody van de Kamp. Een boek waarin veel conflictueuze situaties aan de orde worden gesteld. Situaties die om verzoening schreeuwen.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 55 nr. 1 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel