Yad Elie

diaconale presentie van de kerken in Israël


Op 13 oktober jl. was het zover. Drs. Michael Mulder directeur van het CIS (Centrum voor Israëlstudies) en mevr. Marjon Kunstenaar voorzitter van Yad Elie zetten hun handtekening onder de overeenkomst tussen beide organisaties. Deze plechtigheid ging vergezeld van een heerlijke maaltijd ten huize van een van de leden van het bestuur van Yad Elie in Jeruzalem.


Yad Elie, genoemd naar de overleden echtgenoot van Marjon Kunstenaar, is een organisatie uitgaande van een van de synagogen in Jeruzalem met als doel maaltijdverstrekking aan schoolkinderen die wegens gebrek aan geld dat niet kunnen betalen. Dit betreffen zowel Joodse als Arabische scholen uit geheel Jeruzalem.

Yad Elie doet dit werk al heel wat jaren vanuit een stuk bewogenheid met de arme jongeren in hun omgeving. De uit Nederland afkomstige Jodin Marjon Kunstenaar die inmiddels de 70 jaar al is gepasseerd, is nog altijd actief als leidinggevende van deze organisatie die tot nu toe alleen met vrijwilligers werkte. Het werk heeft een zodanige toename gekregen dat het noodzakelijk werd dat er een medewerker zou komen die mede de coördinatie en uitvoering van dit werk ter hand zou kunnen nemen. Echter ontbraken daarvoor de financiële middelen en van de Israëlische overheid viel niets te verwachten.


In dit stadium kwam het CIS in contact met Yad Elie. Het CIS kon Yad Elie in eerste instantie ondersteunen met twee studenten Maatschappelijk Werk van de CHE die gedurende enkele maanden deze organisatie onderzocht hebben en aanbevelingen voor verbeteringen hebben gedaan. Met enthousiasme werden de resultaten van dit onderzoek aanvaard zowel in Israël als in Nederland.

Deputaten Diaconaat van onze kerken en Deputaten Kerk en Israël (die een legaat voor kinderwerk in Israël hadden te besteden) hebben toen samen met de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) de handen ineengeslagen om van Yad Elie een diaconaal project te maken dat door het CIS zou kunnen worden uitgevoerd. Samen hebben ze het voor elkaar gekregen dat er door EO-Metterdaad een actie is gevoerd dat een schitterende opbrengst had, bestemd voor voedselverstrekking door Yad Elie. Daarnaast hebben deze organisaties financiële middelen vrijgemaakt om te komen tot een diaconaal werker voor dit werk.


In nauw overleg met Yad Elie is gekozen voor twee parttime medewerkers: een locale medewerker rechtstreeks in dienst van Yad Elie om het werk ter plekke te coördineren en een medewerker uit Nederland in dienst van het CIS die de andere medewerker professioneel zal ondersteunen en ook in Nederland bekendheid zal geven aan dit werk en ook aan de bredere vormen van diaconale presentie in Israël.


Het CIS geeft hiermee directe uitvoering aan een van haar drie kernwoorden: luisteren, dienen en getuigen.

Het is zeer bijzonder dat naast het werk van ds. Kees Jan Rodenburg in Israël nu ook diaconaal werk kan plaatsvinden. Voor deze functie is de orthopedagoge drs. Diane Palm uit Nijkerk benoemd, die werkzaam was (en ook nog gedeeltelijk blijft) bij de HGJB (Hervormd Gereformeerde JeugdBond).

Yad Elie heeft voor de andere functionaris mevrouw Leah Veerman aangetrokken. Deze eveneens uit Nederland afkomstige Jodin zal nauw samenwerken met Diane Palm. Naar verwachting zal het CIS naast dit project dat vooralsnog voor drie jaar is afgesproken ook t.b.v. de GZB en Deputaten Diaconaat zich breder oriënteren op de mogelijkheden van diaconaal werk in Israël.


Tenslotte een citaat uit een notitie die ten grondslag heeft gelegen aan het initiatief tot dit project:

Israël neemt als land en volk een andere positie in dan de andere landen. Het best laat zich dit omschrijven als ‘de oudste broeder’. Hierbij blijft een eventuele diaconale ondersteuning niet beperkt aan of via kerken, maar strekt zich uit tot het hele Joodse volk. Hierbij hanteren we een brede opvatting over het land Israël in de zin dat we ook om willen zien naar de christenen onder de Palestijnen en Arabieren die daar wonen.


We zijn dankbaar voor deze mogelijkheid van kerkelijke ondersteuning van dit Joods project. We hopen er nog veel van te horen en bidden de God van Israël om zijn zegen.

drs. Ad Heystek
Vrede over Israël jrg. 54 nr. 1 (jan. 2010)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel
x