Van de Voorzitter

Jubileum ds Van den Boogert


Als eerste van het zestal jubilerende predikanten vermeldde De Wekker onlangs ds C.J. van den Boogert - niet alleen eerste in de alfabetische volgorde, maar ook wat datum betreft: op 19 okt. 1977 werd hij, toen nog kandidaat, in zijn eerste gemeente (’s Gravendeel) bevestigd als predikant.

Eénvijfde deel van die 25 jaren heeft hij een bijzondere functie gehad: Israël-predikant, waartoe hij op 15 sep.1995 in Zierikzee bevestigd werd. Het begin daarvan - een preek over Eph. 2,14 e.v. - heeft, zoals uit de toespraak van de Zierikzeese afgevaardigde op de receptie bleek, grote indruk gemaakt.

drs. C.J. van den Boogert

In jaren van grote politieke onrust heeft hij, samen met zijn vrouw, zich ingezet voor de ‘dienst van de verzoening’, werkzaam in Jerusalem. De kinderen bleven in Nederland, al waren zij gelukkig wel in de gelegenheid het leven en werken van hun ouders van dichtbij mee te maken.

Vanuit Jerusalem is ds Van den Boogert bijna elk van die vijf jaar een aantal weken in Nederland geweest, om deputaten en kerken te dienen met zijn bijdragen om het inzicht in de relatie kerk-en-Israël te verdiepen.

In die betrekkelijk korte tijd hebben we mogen merken hoe grondig ds Van den Boogert zich heeft kunnen inwerken in de hele Israël-problematiek en met kennis van zaken kon spreken, met Joden van allerlei slag, en ook naar de kerken toe. Het werd daarom ook heel jammer gevonden dat zijn ‘dienstverband’ met ons niet langer kon duren. Hoewel - nu we in de fase zitten van zoeken hoe het werk kan worden voortgezet, zijn we blij met het feit dat de Generale Synode hem als adviseur inzake de opvolging aan ons deputaatschap heeft toegevoegd.

Daarom waren diverse deputaten graag aanwezig op de receptie die hem en zijn vrouw door de kerk van Zierikzee werd aangeboden. Dit gebeurde in Elburg, waar onze ex-Israëlpredikant nu als geestelijk verzorger mag werken in ‘De Voorde’. En dat hij daar, in betrekkelijk korte tijd, een goede plaats heeft gevonden, bleek wel uit de waarderende woorden van de bestuursvoorzitter.

Van ons als deputaten en ongetwijfeld ook namens alle lezers van dit blad onze hartelijke gelukwensen met de gezegende diensttijd van 25 jaar en met de bede dat de Here hem - en zijn gezin - ook in de toekomst met vrucht werkzaam doet zijn.

ds. Hedde Biesma
Vrede over Israël jrg. 46 nr. 5 (dec. 2002)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel