Gecompleteerde Joden


Op woensdag 23 november jl. hield het Centrum voor Israëlstudies in Ede een conferentie om onze kennis van de Messiasbelijdende Joden te verdiepen, met speciale aandacht voor de Joodse feesten (incl. de sabbat). Er waren ongeveer 70 deelnemers. Een impressie van een intensieve kennis­making.


De grootste bijdrage aan de conferentie leverde dr. Richard Harvey, voorganger van een Messiaanse gemeente en docent aan een opleiding in Londen. Het is een belevenis om hem te horen spreken!

In zijn eerste lezing besprak hij allereerst hoe de Joodse feesten worden gekenmerkt door de vreugde in God, die als gebod aan het volk is voorgeschreven. Vervolgens gaf hij een heldere uiteenzetting over hoe het in de geschiedenis ging met mensen met een Joodse achtergrond die de keuze maakten voor het geloof in Jezus als de Messias. Vaak een bestaan tussen twee vuren: uitgestoten uit hun eigen kring, in christelijke kring steeds weer wantrouwen tegen uitingen van hun Joodse identiteit.

De kerk heeft moeten leren om de plaats van Messiasbelijdende Joden in bijbels licht te plaatsen. Toen eens aan Harvey werd gevraagd of hij een bekeerde Jood was, antwoordde hij: nee, geen bekeerde, maar een (door Jezus) gecompleteerde Jood’. Nog altijd is het aantal Messiaanse Joden helaas erg klein. Harvey typeerde hen daarom als ‘roepende stem in de woestijn’.

De feesten

In zijn tweede lezing ging Harvey in op de vraag of christenen zonder Joodse achtergrond de Joodse feesten kunnen meevieren. Dit is voor hem geen vanzelf­sprekendheid. Het kan zelfs een oneerlijke zaak worden, wanneer er geen rekening wordt gehouden met bepaalde voorwaarden, zoals serieuze aandacht en respect voor de Joodse traditie en ook de inbedding van een viering in het geheel van een gemeenschap die deze viering draagt.

Maar van de Joodse feesten kunnen alle christenen wel veel leren over de rijkdom van de bijbelse traditie. Daarvan liet Harvey ons iets proeven, vooral aan de hand van ‘Rosh ha Shanah’, het nieuwjaarsfeest. Hij belichtte de veelzijdigheid van dit ‘feest van de ramshoorn’ (Leviticus 23:24) met tien punten over de betekenis van het blazen van de ramshoorn, waaronder de herinnering aan de schepping, aan de Thora en de oproep tot inkeer. Levendig illustreerde Harvey zo hoe de viering van een nieuw jaar bij het Joodse volk een diepe betekenis heeft en ons leerpunten meegeeft voor onze viering van een nieuw jaar.

Workshops

Levendig was ook de workshop over de Messiaans-Joodse huisgodsdienst waarin Harvey de deelnemers eerst hun eigen viering van de rustdag liet bespreken. Vervolgens liet hij iets zien van zijn persoonlijke viering van de sabbat. Met grote levendigheid werden we binnengeleid in het bijzondere, het feestelijke en ook de veelkleurige symboliek van de viering van de sabbat.


In de overige workshops, geleid door anderen, werden onder meer de vieringen van christelijke feesten door christenen met en zonder Joodse achtergrond vergeleken. Verder een workshop waarin de Joodse feesten werden bekeken door de ogen van een kunstenaar en een workshop over de vraag hoe Messiaans-Joodse theologen denken over het vieren van Joodse feesten door niet-Joodse christenen.

Belangrijke punten

Er valt veel te leren van de Joodse feesten. Harvey maakte wel duidelijk niets te zien in een ‘verjoodsing’ van hen die geen Joodse achtergrond hebben. Dit geldt ook bij de viering van de feesten. Maar tegelijk pleitte hij er wel voor dat de christelijke kerk zich zo zal opstellen dat christenen met een Joodse achtergrond zich in de kerk altijd welkom voelen. Allemaal punten om blijvend te onthouden.

drs. Wim de Groot
Verbonden jrg. 61 nr. 2 (mei 2017)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x