Haddèrech


Haddèrech, ‘De Weg’, is een in 1947 ontstane samen­voeging van twee vereni­gingen van joodse christenen. De Nederlandsche Vereniging van Joden-Christenen (NVJC) die al voor de Tweede Wereldoorlog bestond en de in december 1945 opgerichte vereniging van jonge Joden, die tijdens de oorlog tot de overtuiging ge­komen waren dat Jezus de beloofde Messias was, Haddèrech. Na de fusie hielden de groepen aanvanke­lijk hun eigen naam in stand.

Dat veranderde bij een statutenwijziging in 1969. Men was zich na de oorlog steeds meer joods gaan voelen en wilde benadrukken dat men na de erkentenis van Jezus als Messias de joodse identiteit behouden had. De naam Christen-Jood werd terzijde geschoven. De officiële naam werd daarom veranderd in: Hadderech, Nederlandse Vereniging van Jesjoe’a hammasjiach belijdende Joden. De leden stichtten geen Messiasbelijdende gemeente, maar bleven lid van een van de Nederlandse kerken.

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging vinden we terug in de statuten:

HADDERECH heeft als grondslag het Woord van God, zoals dit is geopenbaard in de Bijbel, en stelt zich ten doel de Jesjoea als Masjiach belijdende joden in Nederland samen te brengen.

  • Ter versterking van de band der gemeenschap met Jesjoea hammasjiach en van de onderlinge band;
  • Als getuigen van de verlossende kracht, welke uitgaat van het geloof in Jesjoea hammasjiach, de meest geliefde zoon van God, de Koning der Joden.
  • Om het besef te wekken of te versterken van de bijzondere plaats, welke Israël blijft innemen in Gods heilsplan;
  • Om de verbinding met de Jesjoea hammasjiach belijdende joden in het buitenland te onderhouden.


Om de doelstelling te bereiken wordt we een maandblad uitgegeven en komt men twee keer per jaar bij elkaar:

dhr. Joop Akker
Verbonden jrg. 59 nr. 3 (sep. 2015)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x