Vrede over Israël, jrg. 51 no. 3
Van de redactie


De basis van het Jodendom wordt gevormd door de Tora, de tekst van de eerste vijf boeken van het Oude Testament. In dit nummer staat de Tora centraal.


Van 10 tot en met 20 april van dit jaar werd door het Centrum voor Israëlstudies (CIS) een studiereis naar Israël georganiseerd. Tijdens deze reis stond de betekenis van de Tora voor Joden en christenen op het programma. Vooral twee bergen vroegen de aandacht. De Sinai waar Mozes de Tora ontving en de Berg der Zaligsprekingen waar Jezus zijn discipelen Tora leerde.

Ter voorbereiding op de reis werd te Ede op twee morgenbijeenkomsten het thema zowel van Joodse als van christelijke zijde belicht.

U treft twee samenvattende verslagen aan van de lezingen die daar werden gehouden.


Voorafgaande aan de verslagen treft u van mijn hand een Schriftstudie naar aanleiding van Jeremia 31:33 aan: De Tora in het hart geschreven. De Schriftstudie vormt de inleiding op de twee volgende artikelen en laat zien dat het in zowel het Oude als het Nieuwe Testament gaat over de noodzaak dat de wet van God door de Geest in harten van mensen geschreven wordt.


De orthodox Joodse Rabbijn B. Jacobs plaatst in zijn artikel ‘De Tien Woorden in Joods perspectief’ de Tora, aan Mozes op de berg Sinai gegeven, in het raam van het gehele Joodse religieuze systeem. Aan Mozes werden meer dan Tien Woorden toevertrouwd, zo doet hij ons horen.


Dr. Mart-Jan Paul, verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede plaatst ons voor de niet eenvoudig te beantwoorden vraag welke betekenis de oudtestamentische geboden voor ons christenen hebben. Zijn artikel kreeg als titel mee: ‘De Tien Woorden in christelijk perspectief’.


In de serie synagogen in Nederland schrijft ds. M.W. Vrijfhof over de synagoge in zijn woon- en werkplaats Arnhem. Zijn bijdrage luidt daarom: Bij de synagoge van Arnhem.


Aan het slot van dit nummer komen we nog een keer terug op Psalm 22. Nummer 2 van Jaargang 50, maart 2006, was aan deze psalm gewijd. Er kwamen enkele vragen binnen over het ‘christelijk’ lezen van deze psalm. Jurrian Fahner gaat op deze vragen in.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 51 nr. 3 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel